Disclaimer.De informatie op deze website wordt verstrekt door Karakter Invest Sicav-
Fis en is enkel bestemd voor wie gerechtigd is ze te raadplegen en niet voor
personen die vallen onder een jurisdictie waar, omwille van hun nationaliteit,
woonplaats of enige andere reden, publicatie van of toegang tot deze informatie
wettelijk verboden is. Karakter Invest SICAV-SIF is opgericht in overeenstemming
met de Luxemburgse wet van 13 februari 2007 en is bijgevolg enkel toegankelijk
voor “well-informed investors” in de zin van artikel 2 van deze wet, en slechts voor
zover de aanbieding niet openbaar is in de zin van artikel 5, §1 van de Belgische
wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles.De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor
goed geïnformeerde en/of professionele beleggers.  De informatie is afkomstig van
bronnen die wij betrouwbaar achten, doch we kunnen geenszins aansprakelijk
gesteld worden voor de juistheid of nauwkeurigheid ervan. De op deze website
gepubliceerde informatie is louter informatief en kan niet beschouwd worden als
beleggingsadvies.  Ze bevat op geen enkele wijze een verzoek, aanbieding of
aanbeveling tot de aan- of verkoop van effecten.   De gebruiker is ten allen tijde
verantwoordelijk om voor zichzelf een kritisch oordeel te vellen over de informatie
op deze website, in het licht van zijn persoonlijke situatie en wetende dat elke
belegging een risico inhoudt.  In het algemeen is het voor beleggers steeds
aangewezen elke belegging te toetsen aan de persoonlijke situatie, de financiële
draagkracht en risicoprofiel en zich in geval van twijfel te laten bijstaan en
informeren door een professioneel adviseur.De waarde van een beleggingsproduct
kan steeds stijgen of dalen.  Resultaten uit het verleden vormen geen garantie
voor toekomstige resultaten en de investeerder loopt in voorkomend geval het risico
het oorspronkelijk belegde bedrag te verliezen. Een overzicht van de risico’s
verbonden aan een investering in dit fonds is opgenomen in het goedgekeurde
offering document. In geen enkel geval kan Karakter Invest, Sicav-Fis aansprakelijk
worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook,
welke is of zou zijn ontstaan uit het gebruik van de op deze website vertoonde
informatie of de onmogelijkheid tot het gebruik ervan.
*Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Karakter Invest
Ervaring en Betrokkenheid
GUARANTEED

©2014 Karakter Invest S.A.Alle rechten voorbehouden.
It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best
manage change.”
Charles Darwin, The Origin of Species
Disclaimer
Karakter Invest Kameleon Fund